Algemene bepalingen aankoop

Wanneer u besluit tot aankoop wordt er een koop‐ en aannemingsovereenkomst getekend. Al het eventuele meer‐ en minderwerk wordt daarnaast schriftelijk vastgelegd. Het casco opleveren van een woning is uitgesloten in verband met het vervallen van garanties.

Voor het werk geldende voorwaarden

Voor zover in deze technische omschrijving niet anders wordt bepaald, zijn op het werk van toepassing als ware zij letterlijk in deze technische omschrijving zijn opgenomen:

 1. Het bouwbesluit;
  2. De algemene voorwaarden (AVA 2013) voor aannemigen in het bouwbedrijf;
  3. De UAV 2012;
  4. De ter plaatse geldende voorwaarden, vastgesteld door de openbare nutsbedrijven;
  5. Voorgeschreven regelingen, regelementen en standaard voorwaarden Woningborg.

Algemeen

De technische omschrijving is bindend, in geval er verschillen zijn tussen de tekeningen en de technische omschrijving. Bij uitzondering is het mogelijk dat een bepaald materiaal vervangen wordt door een product van gelijkwaardige kwaliteit. Alhoewel de tekeningen op schaal zijn blijven kleine afwijkingen, in regel verbeteringen in maatvoering, mogelijk, zonder financiële gevolgen voor de opdrachtgever. Wijzigingen en nadere eisen van overheidswege en / of van de opdrachtgever worden wel verrekend.

Wijzigingen

Tijdens de bouwfase blijven eventuele wijzigingen naar aanleiding van overheidseisen, nutsbedrijven, overheids instellingen, constructeur en dergelijke voorbehouden.Tevens kunnen kleine maatafwijkingen tijdens de bouw optreden. Team 2 voert onafhankelijk toezicht op de bouw en is bevoegd wijzigingen aan te brengen en afwijkingen toe te staan die naar haar oordeel de kwaliteit van de woning niet aantasten. Het plan dient te worden getoetst aan de stedenbouwkundige Randvoorwaarden (SRV-toets) van gemeente Almere. Als gevolg hiervan is het mogelijk dat er zaken aangepast moeten worden zonder dat dit afbreuk doet aan de kwaliteit van het gebouw. Voor de prijzen zal de geldende prijslijst worden gehanteerd.

Voorrang Woningborg

Ongeacht hetgeen overeengekomen, gelden onverkort de door Woningborg gehanteerde en voorgeschreven regelingen, regelementen en standaard voorwaarden. Ingeval enige bepaling in de technische omschrijving of hetwelk contractueel overeengekomen, daarmee onverenigbaar mocht zijn dan wel nadeliger mocht zijn voor de verkrijger, prevaleren steeds de bovengenoemde bepalingen van Woningborg.

Kosten villa

In de prijzen v.o.n. (vrij op naam) zijn inbegrepen:
• Grondkosten;
• Akte kosten overdracht en splitsing;
• Kadastraal recht;
• Legeskosten;
• Honorarium ontwerp en tekenwerk;
• Honorarium constructietekeningen en berekeningen;
• Honorarium externe adviseurs;
• Ontwikkel -en begeleidingskosten;
• Bouwkosten;
• Aansluitkosten nutsbedrijven;
• Levering met garantie certificaat van desbetreffende garantie instituut;

Voor de prijzen zal de geldende prijslijst worden gehanteerd.

Oplevering

Bij oplevering van uw villa zullen beide partijen aanwezig zijn voor de eindcontrole. Eventuele gebreken of tekortkomingen worden vastgelegd. Deze zullen nadien door de aannemer worden verholpen. De opleveringsdatum wordt de koper uiterlijk veertien dagen voor de opleverdatum schriftelijk kenbaar gemaakt, een en ander conform de reglementen van het betreffende garantieinstituut. Alle eerder door de koper ingewonnen informatie betreft dan ook prognoses waaraan de koper geen enkel recht kan ontlenen.

Betalingen

In de aannemingsovereenkomst zijn de betalingstermijnen vastgelegd. Deze zijn overeenkomstig de bepalingen van het betreffende garantieinstituut.

Hoogteligging van de woningen

Het peil waaruit alle hoogten worden gemeten, komt overeen met de bovenkant van de vloer van de begane grondlaag; dit peil ligt ongeveer 30 cm boven de kruin van de weg. De exacte maat wordt bepaald in overleg met de dienst bouw‐ en woningtoezicht van de gemeente Almere. Aan de hand van resultaten van de uitgevoerde sonderingen en het uitgevoerde terreinonderzoek is een fundering op betonpalen toegepast. Een en ander conform het advies van de constructeur en/of in overleg met bouw‐ en woningtoezicht.

Terreininventaris

De terreininrichting dient door de opdrachtgever zelf te worden geregeld, optioneel is het mogelijk de gewenste werkzaamheden door de aannemer te laten uitvoeren.

Metselwerk

De gevel bestaat uit een spouwmuur opgebouwd uit een binnenblad, isolatie, spouw en en gevelmetselwerk. Het metselwerk wordt uitgevoerd in waalformaat en wordt vermetseld in halfsteens verband. Het metselwerk wordt voorzien van een gladde, iets terugliggende voeg in een donkerdere kleur dan het gevelmetselwerk. De witte delen in de gevel worden gestukt of gekeimd in de kleur wit conform de impressie. De binnenbladen worden opgebouwd uit 120mm kalkzandsteen elementen. Als uitgangspunt is genomen dat de wand op as 3 één dragende, 120 mm dikke, kalkzandsteenwand wordt. Als uitgangspunt voor de lateien is uitgegaan van betonnen lateien. De overige binnenwanden worden uitgevoerd in 100mm dikke Ytong blokken.

Vloeren, prefab beton

De begane grondvloer is een geïsoleerde vrijdragende betonnen vloer. Het platte dak wordt voorzien van een vrijdragende betonnen vloer. De vloer wordt aan de bovenzijde voorzien van een smeerlaag om de leidingen weg te werken. De verdiepingsvloeren en dakvloeren worden uitgevoerd in een systeem betonvloer met een geluidsisolatie welke voldoet aan het Bouwbesluit.

Wand –en plafondafwerking

De betonplafonds worden met uitzondering van meterkasten voorzien van spuitwerk. De wanden worden behangklaar opgeleverd.

Houten draagconstructies

Het paneel aan de voorzijde van het complex zal vervaardigd worden door middel van een houten constructie. Tevens zullen delen van de bovenliggende constructie uitgevoerd worden door middel van een houten constructie.

Kozijnen, ramen en deuren

Er wordt gerekend met houten kozijnen. De houten kozijnen worden uitgevoerd met een standaard 114×67 profiel. De buitenzijde wordt uitgevoerd in de kleur Antraciet en de binnenzijde in de kleur wit. De kozijnen worden voorzien van HR++ beglazing en waar nodig van, handmatig te bedienen, ventilatieroosters t.b.v. de luchttoevoer. Onder de kozijnen, welke lopen tot aan peil, wordt een geïsoleerde kantplank aangebracht. De binnen kozijnen worden uitgevoerd als stalen montage kozijnen zonder bovenlicht. Het kozijn tussen de verkeersruimte en keuken wordt uitgevoerd als binnen kozijn met 1 zijlicht. De binnendeuren worden uitgevoerd als vlakke opdek binnendeuren, voorzien van een kras bestendige laklaag in de kleur wit. Deurmaat 930x2315mm. Op de begane grond t.p.v. de gang wordt 1 houten kozijn met stompe deur geplaatst.

Het hang- en sluitwerk voor de binnendeuren bestaat uit standaard, Berkvens, RvS beslag. Het hang‐ en sluitwerk van de buitenkozijnen voldoen aan “inbraakwerendheidsklasse 2” conform Bouwbesluit.

Gevelbekleding

De rabat delen tussen de kozijnen en ter plaatse van de tussenconstructie aan de voorzijde van het complex worden uitgevoerd conform de impressie. Delen van de bovenverdieping worden uitgevoerd in de kleur wit als weergeven in de impressie.

Trappen

Er worden, naast de gebruikelijke inwendige trapconstructie geen trappen opgenomen in het ontwerp.

Dakbedekking

Het plat dak wordt voorzien van een dakbedekking op isolatie.

Beglazing

In de buitenkozijnen van de villa’s wordt hoog‐ rendementsglas HR++ volgens voorschriften toegepast. Daar waar volgens de NEN 3569 noodzakelijk is, zal veiligheidsglas worden toegepast. Tevens, waar nodig, worden handmatig te bedienen ventilatieroosters t.b.v. de luchttoevoer toegepast.

Natuur- en kunststeen

In de badkamer en het toilet worden kunststeendorpels geplaatst t.p.v. overgang tegels / cementdekvloer.

Afwerkvloeren

Alle ruimten worden voorzien van een 50 mm dikke zand/ cement vloer. De bovenzijde van de betonnen dekvloer wordt voorzien van een smeerlaag om het leidingwerk weg te werken. In de badkamer een hogere opstort t.b.v. in te storten leidingen.

Schilderwerk

Al het hout wordt gegrond aangeleverd. Er is geen afschilderwerk opgenomen.

Telecommunicatie
Een loze leiding voor tv en telefoon wordt aangebracht vanaf de meterkast naar de woonkamer. Het aansluiten en bedraden van de tv en telefoon dient door de koper bij de desbetreffende nutsbedrijven te worden aangevraagd.

Riolering

Alle sanitaire toestellen worden aangesloten op het rioleringssysteem. De volgende afvoerpunten zijn gerekend op de plekken conform tekening:
•Toilet;
•Douchet;
•Fontein;
•Wasmachine (afgedopt);
•Gootsteen (afgedopt);
•Vaatwasser (afgedopt);

Waterleidingen & Sanitair

De koudwaterleiding wordt aangelegd vanaf de watermeter, geplaatst in de meterkast, de waterleiding is afsluit-/aftapbaar. De volgende punten worden aangesloten:
• Keukenmengkraan (afgedopt);
• Vaatwasmachine (afgedopt);
• Fonteinbakje; 1 fontein inclusief toiletkraan;
• Closetpot; 2 maal vrij hangende toiletpot voorzien van reservoir;
• Wasmachine; 1 wasmachinekraan + beluchter en keerklep;
• Wastafel; 1 wastafel met wastafelmengkraan;
• Douchemengkraan; 1 douchegarniteur met doucheslang, handdouche en glijstang.
• T.b.v de buitenkraan aan de buitenzijde van de woning

De warmwaterleiding wordt aangesloten op:
• Keukenmengkraan (afgedopt);
• Wastafel;
• Douchemengkraan.

Sanitair

Het sanitair is keramisch van het merk Villeroy & Boch of gelijkwaardig en in de kleur wit.
Badkamer
• De betegelde douchehoek is voorzien van een verchroomde douchemengkraan met handdouche, chroomkleurige doucheslangen glijstang;
• Geleverd worden een wastafel voorzien van een verchroomde kraan. Tevens wordt er een afvoer met plugbekersifon aangebracht.
Boven de wastafel wordt een planchet met een spiegel aangebracht;
• Het toilet wordt uitgevoerd met een vrijhangend reservoir met zitting en deksel in de kleur wit. In de berging wordt een wasautomaataansluiting aangebracht met bijbehorende afvoer.

Gasleidingen & Verwarmingsinstallatie

De aanleg‐ en aansluitkosten van de installatie zijn in de koopsom inbegrepen. De woning wordt voorzien van een CV ketel . De verwarming geschiedt door middel van vloerverwarming op de begane grond en wandconvectoren in de slaapkamers. De temperatuur wordt geregeld door middel van een kamerthermostaat. De installatie wordt zodanig berekend dat – rekeninghoudend met de buitentemperatuur en windsnelheid welke ter plaatse normatief is, en bij gelijktijdige verwarming van alle vertrekken – de volgende temperaturen gehaald kunnen worden:
Woonkamer / keuken 21 °C
Slaapkamer 21 °C
Badkamer 22 °C
Gang 15 °C

De algemene ruimten en bergingen worden niet verwarmd.

Ventilatievoorziening & warmte terugwinningsunit

De woning wordt geventileerd d.m.v. een balansventilatiesysteem in combinatie met een WTW (warmte terugwinningsunit) installatie ten behoeve van de duurzaamheidsdoelstellingen. De woning wordt conform het Bouwbesluit geventileerd.

Electrische installatie

De electrische installatie wordt aangelegd conform de NEN 1010. Het aantal lichtpunten of schakelaars kan afwijken van onderstaande gegevens wanneer blijkt dat er aanvulling of reductie wenselijk is. De algemene wandcontactdozen in de villa’s worden geplaatst op circa 30 cm hoogte. De schakelaars worden op circa 105 cm boven de vloer geplaatst.

Principe kleurenschema

Metselwerkbaksteen: als impressie.
Voegwerk verdiepte voeg: passend bij de gevelsteen.
Kozijnen ramen en deuren: als impressie.
Isolatieglas: blank.
Vloertegels gebakken: tegel conform keuze monsters.
Wandtegels gebakken: tegelconform keuze monsters

Wijzigingen tijdens de bouw

Alle wijzigingen in opdracht van de ondernemer en / of in opdracht van de opdrachtgever verstrekt, moeten voldoen aan het gestelde in de betreffende artikelen van de algemene voorwaarden, behorende bij de overeenkomst.

Voor deze woningen gelden de kaders voor “ Ik bouw voor een ander ”. Dit betekent dat wij als de ontwikkelende partij, Alphaventure BV, u ontzorgen door een woning voor u te realiseren waarbij u zich bewust moet zijn van de volgende kaders;

 1. De woningen worden gerealiseerd onder de Woningborgregeling die door de aannemer wordt verzorgd.
  2. U tekent het koopcontract met de ontwikkelaar en de aanneemovereenkomst met de aannemer, de makelaar zal u hierin begeleiden.
  3. Het design van de woning staat vast en is afgestemd met de regelgeving van de gemeente. De hoofdlijnen in het design kunnen niet meer worden aangepast.
  4. Indelingswijzigingen zijn bespreekbaar mits bouwkundig mogelijk en zullen op de meerwerkovereenkomst worden verrekend.
  5. I.p.v. gasverwarming kunt u ook kiezen voor all electric verwarming (meerwerk), eventueel in combinatie met een nul op de meter (NOM) pakket (meerwerk).
  6. Indien u meerwerk wenst bijvoorbeeld; kranen, wc potten, extra stopcontacten, domotica (complete huis automatisering op basis van kunstmatige intelligentie) en andere zaken, dan gelden daar meerprijzen voor. De meerwerklijst ontvangt u van de makelaar.